Zasady korzystania i regulamin medyczne.info

§ 1

Właścicielem serwisu medyczne.info jest:
Powering Sp. z o.o.
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa

§ 2

Treści zawarte na stronach medyczne.info mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie mogą więc być traktowane jako porady lub wskazówki niewymagające weryfikacji.

Powering Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zawartość medyczne.info była rzetelna i zgodna z prawdą. Nie gwarantuje jednak, że wszystkie informacje publikowane na stronie medyczne.info pozostają niezmiennie aktualne.

Powering Sp. z o.o. nie będzie w związku z tym odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych, wynikające z zastosowania publikowanych w medyczne.info.
§ 3

1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

2. Zamieszczone w serwisie medyczne.info informacje, teksty, artykuły oraz wszystkie dane nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Powering Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

§ 4

Przedruki tekstów dostępnych w archiwum portalu wymagają uprzedniego uzyskania uprawnień licencyjnych na zasadach opisanych w poniższym regulaminie.

1. Ewentualna zgoda na przedruk może dotyczyć wyłącznie archiwalnych tekstów własnych portalu. Tekst uznawany jest za archiwalny po upływie 7 dni od momentu opublikowania. Przedruk nowszych tekstów jest wykluczony.

2. W przypadku zainteresowania przedrukiem konieczne jest nabycie licencji poprzez złożenie zamówienia na stronie medyczne.info poprzez email kontakt@medyczne.info. Zamówienie obejmuje udostępnienie tekstu wraz z licencją na jednorazowy przedruk oraz przekazanie pliku z tekstem w formie elektronicznej.

3. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, natomiast nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.

4. Nabycie licencji uprawnia Licencjobiorcę do publikacji tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej, bez prawa udzielania sublicencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.

5. Tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą portalu, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w portalu.

6. Uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 5

1. Powering Sp. z o.o. w pełni uznaje prawo Użytkowników serwisu medyczne.info do prywatności i ochrony danych osobowych. Korzystanie z serwisu nie wymaga ujawniania tożsamości Użytkowników.

2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją obowiązującej „Polityki prywatności”, której aktualna wersja jest opublikowana na stronie: Polityka prywatności.

§ 6

Powering Sp. z o.o. na stornie internetowej medyczne.info nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Formę i treść zamieszczanych przez użytkowników komentarzy niepochodzących od redakcji portalu medyczne.info

2. Formę i treść informacji oraz materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach portalu medyczne.info, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

3. Powering Sp. z o.o. na stronie medyczne.info nie jest zobowiązany do ustalania, czy dane zawarte na innych stronach internetowych odpowiadają prawdzie, ani czy są zgodne z prawem, w tym nie weryfikuje ich, ani nie poszukuje faktów, które dowodziłyby ich bezprawnego użycia. Użytkownik korzysta zatem z tych stron i zawartych na nich informacji, danych i oprogramowania na swoje własne ryzyko.

Powering Sp. z o.o. na stronie internetowej medyczne.info zastrzega sobie również prawo do usuwania lub przeredagowywania, poprzez dokonywanie odpowiednich skrótów, komentarzy i opinii o charakterze reklamowym.

Powering Sp. z o.o. na stronie internetowej medyczne.info nie ponosi jednak, w żadnym przypadku, odpowiedzialności za treść, pochodzenie i jakość materiałów, w tym: informacji, danych, programów, elementów graficznych (ogółem – za treści i obrazy), zawartych na stronach internetowych, do których odsyła w ramach tzw. linków.

§ 7

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.